16-10-2014

Oproep Lieke Coonen (Vewin) aan landbouw: nu maatregelen en borging van bescherming van ons water daadwerkelijk toepassen! 

Lees de hele oproep in Waterspiegel.

30-06-2014

“Op het erf moet het gebeuren”

“Het oppervlaktewater is al veel schoner dan pakweg twintig jaar geleden. Toch treffen waterschappen nog steeds een paar stoffen in het water aan. De herkomst is in veel gevallen het erf van de bloembollenteler. Tijd voor een poster om uit te leggen waar het mis gaat en wat er aan te doen is”. Lees het artikel in Bloembollenvisie (pdf)

19-06-2014

Tips voor bollentelers om erfemissie te verminderen

Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als deze middelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Een belangrijke route waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de sloot komen, is afspoeling vanaf het erf. Om deze route te verminderen heeft project Water ABC, in samenwerking met KAVB en het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, een poster gemaakt voor bollentelers. Met praktische tips om erfafspoeling te voorkomen.
De poster wordt verspreid door KAVB en gewasbeschermingsadviseurs, bekijk hem ook!

Download de bollenposter= poster met tips om erfemissie te voorkomen (pdf)

En lees meer in het persbericht erfemissie bollenteelt (pdf)

7-4-2014
Water ABC en Veldleeuwerik in Nefyto Bulletin

Akkerbouwers gaan voor duurzaam! Steeds meer telers bij Stichting Veldleeuwerik.
Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en ketenpartners samen aan verduurzaming van de voedselproductie. Ook enkele Nefytodeelnemers zijn aangesloten. Hoe wil Veldleeuwerik haar doelstellingen bereiken? Wat doet zij op het gebied van gewasbescherming en emissiebeperking?
Lees het artikel in het NefytoBulletin (#1, 2014, pdf)

17-1-2014
Toolbox emmissiebeperking oppervlaktewater,
advieskaarten versterken voorlichting

Toolbox emissiebeperking en Water ABC versterken elkaar. De toolboxkaarten zorgen voor bewustwording en bieden alternatieve maatregelen, Water ABC zoekt naar mogelijkheden om die maatregelen te borgen. Lees meer hierover in het artikel in het Nefytobulletin (pdf, dec. 2013).

6-1-2014
Water krijgt een steeds belangrijker plek in Global Gap

Lees het boeiende artikel over WaterABC in de periodiek Waterspiegel, van VEWIN. Paul Bol: Water krijgt een steeds belangrijker plek in Global Gap.

4-9-2013
Nut en noodzaak van het project Water ABC

Voor de verbetering van de waterkwaliteit is het belangrijk dat effectieve maatregelen in de praktijk breed toegepast worden. Dat gebeurt nog te weinig en daarom zet project Water ABC in op de borging van effectieve maatregelen.
Lees in het uitgebreide artikel in Akkerland (aug. 2013) meer over de maatregelen en de uitvoering van het project, inclusief interview met Jaap van Wenum.

3-6-2013
‘Gewasbeschermingsmiddelen in water blijvend terugdringen’
Drinkwaterbedrijven en waterschappen doen er veel aan om de waterkwaliteit op peil te houden. De gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen in het water zijn alleen nog steeds te hoog. Kennis over emissieroutes en effectieve maatregelen zijn inmiddels voorhanden, maar kunnen nog beter structureel worden ingezet. Boomkweker en voorzitter vereniging Duurzame Boomkwekers Harm Horlings: “Het halen van het Milieukeurcertificaat zorgt er voor dat de diverse maatregelen die je neemt goed op elkaar aansluiten en dat heeft een duidelijke meerwaarde. Daarnaast is het voor onze afnemers natuurlijk een erkenning dat je als boomkweker voldoet aan de eisen voor duurzamer inkopen.
Lees het artikel uit SMK nieuws van mei 2013

20-4-2013
‘Simpele oplossingen voor emissie’
Stakeholders en deelnemers over gewasbescherming en borging van waterkwaliteit.
Lees het artikel uit Nieuwe Oogst van 20 april

2-4-2013
Maatregelen akkerbouw borgen via duurzaamheidsmodule VVAK?
Lees het artikel uit Nieuwe Oogst van 30 maart 2013 en het artikel uit Nieuwe Oogst GEWAS van 30 maart 2013 ‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’

2-3-2013
Emissiebeperkend telen
Lees het artikel uit Het Waterschap, nummer 2, maart 2013

1-3-2013
Verbetering waterkwaliteit door minder emissie uit open teelten
Een overzicht van de meest recente ontwikkelingen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten naar oppervlaktewater terug te drinken.
Lees het artikel uit Gewasbescherming, nummer 1, 2013

8-2-2013
Wat kan de teler zelf doen om emissie te verminderen?
Tijdens de winterbijeenkomsten van LTO Noord worden de telers geïnformeerd over wat zij zelf kunnen doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen.
Bijvoorbeeld: vul de tank niet vanuit het oppervlaktewater, akkerranden langs sloten, driftreducerende technieken, verwerking van restvloeistoffen op het bedrijf en stalling van de machine onder dak.
Lees het in de folder

7-1-2013
Waterkwaliteitsknelpunten oplossen door borging van maatregelen
Nog steeds worstelen waterschappen en drinkwaterbedrijven met te hoge gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen in het water. De belanghebbenden -van industrie tot waterwereld- willen de knelpunten oplossen door het borgen van effectieve maatregelen. Vanaf begin 2013 gaan de organisaties achter WaterABC maatregelenmodules aanbieden en opstellen die in de borgingsinstrumenten opgenomen kunnen worden. Via deze aanpak is het mogelijk met een landelijke en sectorale dekking de waterkwaliteitsknelpunten op te lossen door het borgen van effectieve maatregelen.
Lees het hele artikel in H2O 25/26 van 21 december 2012

18-12-2012
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen nu helder in beeld
Nog steeds worstelen waterschappen en drinkwaterbedrijven met te hoge gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen in het water. De stakeholders –van landbouw en industrie tot waterwereld- willen de knelpunten oplossen. Dat willen ze bereiken door de emissieroutes vast te stellen en door effectieve maatregelen te borgen via het project Water ABC. Als eerste stap hebben experts van Wageningen UR, DLV Plant en CLM de belangrijkste emissieroutes in de open teelten vastgesteld. Het rapport ‘Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater’ presenteert de routes in posters en aansprekende schema’s die voor iedereen beschikbaar zijn.

Lees het rapport en de posters
Lees het hele persbericht

13-12-2012
Analyse van probleemstoffen en emissieroutes tot maatregelen en borging

Water ABC heeft voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en voor de maïsteelt samen met stakeholders geanalyseerd welke gewasbeschermingsmiddelen een probleem vormen en via welke emissieroutes deze middelen in het water komen.  Aansluitend is bepaald welke maatregelen de emissie verminderen en hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden. Via het Activiteitenbesluit, GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), of toch beter via bestaande certificaten als VVAK (VoedselVeiligheid AKkerbouw), VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk). Of ligt de oplossing vooral in borging door eisen vanuit afnemers zoals Suikerunie, Jumbo of Intratuin?

De informatie is in 5 powerpoint presentaties gebundeld en is vrij te gebruiken (met bronvermelding).
Lees of download de presentaties

25-10-2012
Medewerkersdag Nefyto in het teken van schoon drinkwater
Thema van de dag was ‘duurzame gewasbescherming, duurzame drinkwaterproductie’.
Lees het artikel uit het Nefytobulletin van oktober 2012

26-9-2012
Landelijke bijeenkomst Water ABC
In de afgelopen periode is in de verschillende werkgebieden geïdentificeerd wat de belangrijkste emissieroutes zijn, welke maatregelen effectief zijn en hoe het staat met het draagvlak bij de betrokkenen en de haalbaarheid. Vervolgens is geïnventariseerd welke borgingsinstrumenten kansrijk zouden zijn om de effectieve maatregelen in op te nemen.
In het eerste deel van de ochtend wordt een aantal belanghebbenden geïnterviewd over de borgingsmechanismen waarop zij inzetten.
Vanuit de regionale werkgroepen zijn een beperkt aantal borgingsinstrumenten naar voren gekomen.
Voor deze bijeenkomst zijn deze in 4 groepen geclusterd:

 1. Activiteitenbesluit & Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
 2. Borgingsinstrumenten VVAK en VKL
 3. Borgingsinstrumenten leveringsvoorwaarden, spuitlicentie
 4. Borging via markt certificaten

In vier werkgroepen zijn in het tweede deel van de ochtend deze borgingsinstrumenten besproken. Centrale vraag, wat is nodig om de borging te realiseren, de effectieve maatregelen die lijken te passen bij een borgingsinstrument nu dan ook daadwerkelijk op te nemen in het borgingsinstrument.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst

18-8-2012
Tweede bijeenkomst werkgroep akkerbouw Noord-West Nederland
Dinsdag 17 juli heeft de tweede bijeenkomst van de werkgroep Akkerbouw-NW Nederland plaatsgevonden bij Wetterskip Fryslan te Leeuwarden. Op de agenda stond het nader verkennen van geschikte borgingsinstrumenten om de emissieroutes van middelen naar het oppervlaktewater te blokkeren. In deze regio is metalochloor verantwoordelijk voor de meeste gemeten normoverschrijdingen.
Diverse certificaten zijn al gemeengoed in de sector, bleek na een inventarisatieronde onder de aanwezige vertegenwoordigers van de landbouw, de loonwerkers, de handel en de middelen-producenten. Veel certificaten zijn gericht op borging van de voedselveiligheid (zoals VVAK, Global-GAP en VKL). Milieumodules zijn er soms onderdeel van, maar emissies naar het oppervlaktewater is nergens geregeld. Voorgesteld wordt om met de certificaathouders in gesprek te gaan. Verder zijn supermarktketens een belangrijke ‘driver’ om milieuvoorwaarden te stellen.
De emissieroutes via drift en via erfafspoeling zijn nu al wettelijk geborgd en komen –uitgebreider- terug in het nieuwe activiteitenbesluit (AB) open teelten. Afgesproken wordt om na te gaan wat hierin terecht komt en hoe eventueel invloed kan worden uitgeoefend.

17-8-2012
Tweede bijeenkomst werkgroep Boskoop
In de tweede bijeenkomst van de werkgroep van het werkgebied Boskoop (25 juni) stonden de maatregelen om emissie te voorkomen centraal. Maatregelen die drift kunnen voorkomen of verminderen zoals driftreducerende doppen en een (mobiel) windscherm langs de sloot kunnen rekenen op draagvlak van alle belanghebbenden. Daarnaast zijn de meeste partijen het eens over de noodzaak om het erf zo in te richten dat emissie bij het stallen / vullen en reinigen van de spuit wordt voorkomen.

Geconstateerd werd dat borging van de maatregelen in sommige gevallen al wel geregeld lijkt, maar onvoldoende effectief blijkt. De volgende bijeenkomst is daarom gericht op de mogelijkheden van borging van nieuwe maatregelen en betere borging van bestaande verplichtingen. De werkgroepleden zullen daarbij toelichting geven op de borgingsinstrumenten waar zij zelf mee te maken hebben.

De volgende bijeenkomst is gepland begin september.

11-7-2012
Tweede bijeenkomst werkgroep Noord-Brabant & Bommelerwaard
Op 18 juni heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Terugkijkend zijn de belangrijkste emissieroutes vastgesteld. Belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om deze emissies te verminderen zijn:

 • Drift: emissiereducerende spuittechnieken, mechanische onkruidbestrijding, bufferzones
 • Afspoeling: bufferzones
 • Erfafspoeling: vloeistofdichte was- en vulplaats, biofilter/fytobac, automatische interne reiniging, overdekte stalling spuit
 • Uitspoeling: gebruiksverminderende spuittechnieken, mechanische onkruidbestrijding en middelenkeuze

Vervolgens hebben alle aanwezigen een borgingsinstrument ingebracht, zijn eventuele voor-, nadelen en randvoorwaarden bediscussieerd en zijn er zoveel mogelijk afspraken gemaakt voor vervolgacties.
Er komen twee categorieën van borgingsinstrumenten naar voren. Via de markt: het opnemen van maatregelen in marktcertificaten of een certificaat voor een duurzame regio/kwetsbaar gebied of via MVO beleid van bedrijven. Bij voorkeur is dit een positieve prikkel. Via beleid of regelgeving: het opnemen van maatregelen in GLB, in het activiteitenbesluit of in andere landelijke regelgeving, het uitvoeren van een stimuleringsregeling nieuwe spuiten en het toepassen van een zelfcheck met vermindering van handhaving.
In de komende maanden worden afspraken gepland met marktpartijen. Eind oktober is het volgende overleg van de werkgroep.

10-7-2012
Water ABC in Zuidoost Nederland voortvarend van start
Op 28 juni vond de eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaats. Belangrijkste emissieroutes die zijn gedefinieerd:

 • Druppeldrift tijdens spuiten
 • Afspoeling van percelen na hevige neerslag
 • Erfafspoeling bij schoonmaken van de spuit of van restvloeistof
 • Rioolwateroverstort

In de bijeenkomst zijn de mogelijkheden verkend voor borging en/of certificering van effectieve maatregelen. In de discussie over emissieroutes en oplossingen kwamen onderstaande punten naar boven:

 • Enkele certificaten bieden op het eerste gezicht mogelijkheden om eisen wat betreft emissie te stellen:
 1. Friesland-Campina, Route 2020, Foqus planet, uitbreiding met thema gewasbescherming, aanvullende eisen ten aanzien van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Kan ook als aanvulling op het thema natuur/biodiversiteit & landschap.
 2. VKL certificering van loonwerkers. Ook in dit certificaat is milieu niet opgenomen. Voor het thema erfemissie biedt dit certificaat wel kansen. De inhoud van het certificaat wordt bepaald door een klankbordgroep.
 3. VVAK. Binnen dit certificaat, gericht op voedselveiligheid op akkerbouwbedrijven, is de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf ontwikkeld. Emissie van gewasbeschermingsmiddelen is hierin niet specifiek opgenomen maar zou hierin een onderdeel kunnen zijn.
 • Erfroute. Over dit thema ontstaat een boeiend gesprek. Conclusie van de aanwezigen is dat op termijn (5-10 jaar) iedere gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet beschikken over een ‘inrichting’ op het erf die emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool dan wel rechtstreeks naar het oppervlaktewater uitsluit. Faciliteren/stimuleren van het aanschaffen zou kunnen lopen via fiscale regelingen (VAMIL)
 • Drift. In het nieuwe Activiteitenbesluit worden regels opgenomen over het gebruik van driftreducerende doppen. Handhaving van deze regels zou kunnen plaatsvinden via de duurzaamheidsmodule van het VVAK.
 • Afspoeling. Deze emissieroute kan het beste worden aangepakt via cross compliance of groen/blauwe diensten. Samen met Aa en Maas en de Provincie Noord Brabant wordt gewerkt aan een initiatief hiertoe.

De volgende bijeenkomst staat gepland in augustus.

30-6-2012
Knelpunten waterkwaliteit naar oplossing
Op 5 juni vond de startbijeenkomst plaats van Water ABC. De startbijeenkomst van het Water ABC vond plaats op een boomkwekerij in Waddinxveen. Vanuit de betrokken organisaties waren zo’n dertig vertegenwoordigers aanwezig.

Lees het artikel en het interview met Hans Schouffoer (Hoogheemraadschap van Rijnland) uit het Nefytobulletin van juni.
Lees een impressie van de startbijeenkomst

27-6-2012
Uiteindelijk heeft iedereen belang bij betere waterkwaliteit
In werkgebied Boskoop ligt de nadruk op de boomkwekerij en met name op de knelpunten met imidacloprid en linuron. De projectgroep gaat op zoek naar effectieve en haalbare maatregelen om emissie te voorkomen. Uiteindelijk heeft iedereen belang bij een betere waterkwaliteit.
Lees het artikel uit De Boomkwekerij van 22 juni 2012

26-6-2012
Agrodis: communicatie van waterkwaliteitsgegevens  is ontzettend belangrijk
Aaldrik Venhuizen (Agrifirm): “Volgens mij zit de oplossing in het beter informeren van de telers over de waterkwaliteit in hun gebied, geen landelijke cijfers, maar de sloot bij hen in de buurt. Waterschappen hebben data beschikbaar, maar communiceren dit te weinig naar agrariërs. Sommige waterschappen stellen hun data zelfs helemaal niet beschikbaar. Open communicatie van waterkwaliteitsgegevens naar agrariërs en Agrodisleden is ontzettend belangrijk”, aldus Venhuizen.
Lees meer…

7-6-2012
Officiële aftrap Water ABC
Op 5 juni hebben de leden van het platform Duurzame gewasbescherming de officiële aftrap gegevens van het project. “Samen gaan we de resterende waterkwaliteitsknelpunten door gewasbeschermingsmiddelen oplossen”, aldus Gert Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe en voorzitter van het BOOT-overleg. Peter Bontekoe (voorzitter LTO boomkwekerij): “Met Water ABC zetten e in op het duurzaam oplossen van waterkwaliteitsknelpunten. Borging van die oplossingen door stimulerende afspraken met afnemers te maken over duurzaam produceren is daarbij belangrijk.”
Water ABC begeleidt de borging van werkbare, gedragen oplossingen. Carlos Nijenhuis (voorzitter Nefyto): “Hiervoor is actie van alle betrokkenen nodig. Samenwerking met marktpartijen om borging te realiseren is cruciaal.”
Lees het hele Persbericht Startbijeenkomst Water ABC.
Lees een impressie van de startbijeenkomst

7-5-2012
Boskoop
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de werkgroepleden gebrainstormd over maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Waterschap, LTO, een gewasbeschermingsmiddelenfabrikant, adviseur en loonwerk.
De algemene verwachting van de werkgroep was dat drift in Boskoop een belangrijke emissieroute is door de smalle kavels. Ook het vullen en schoonmaken van de spuit op verhardingen wordt gezien als belangrijke emissieroute. Emissie via drainage is waarschijnlijk klein, omdat de drainage in de zomer vaak uit staat en de Boskoopse percelen een hoog percentage organische stof hebben.
Aansluitend is gebrainstormd over mogelijke maatregelen om de emissie te beperken. Alle werkgroepleden gaan nu met hun achterban nadenken over welke twee maatregelen volgens hen nodig zijn om schoon water te realiseren en hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden. De volgende bijeenkomst staat gepland op 25 juni.

6-5-2012
De Noord en de Zuid
De projectgroep is intussen gevormd en bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen, de KAVB, de gewasbeschermingsmiddelenhandel en een -fabrikant. Zij gaan met elkaar de uitdaging aan om effectieve en haalbare maatregelen vast te stellen om emissie te voorkomen en te borgen dat deze maatregelen door alle bollentelers toegepast gaan worden.

3-5-2012
Friesland en Flevoland
Met alle deelnemers zijn intakegesprekken gehouden. Ieder heeft vanuit eigen belang aangegeven dat de problematiek met emissies de wereld uit moet en vindt de tijd rijp om door te pakken. De eerste bijeenkomst van de projectgroep staat gepland op 7 juni.

30-4-2012
Waterspiegel Update: Reductie normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen
Uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat problemen met gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen nog niet zijn opgelost. Er is tijdens regionale en landelijke projecten, zoals Schone Bronnen en Telen met Toekomst, voldoende kennis opgedaan over emissieroutes om deze problemen te lijf te gaan. Deze kennis moet landelijk uitgerold worden. Daarin ondersteunt het project Water ABC, met als doel: reductie van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen.
Lees het hele artikel over normoverschrijdingen

15-4-2012
Noord-Brabant & De Bommelerwaard
De eerste werkgroepbijeenkomst heeft plaatsgevonden in april. Tijdens deze bijeenkomst zijn met name het probleem, emissieroutes en maatregelen aan de orde geweest. Diverse mogelijkheden voor borging zijn gesignaleerd, van positieve tot negatieve prikkels. De markt is een belangrijke vrager, maar ook afspraken tussen waterbedrijf/waterschap en teler biedt mogelijkheden. Momenteel wordt nagegaan wat de beste manier van borging is voor een goede waterkwaliteit in het werkgebied. De volgende bijeenkomst staat gepland begin juni.

16-3-2012
Syscope: Stakeholders willen kwaliteit oppervlaktewater borgen
Op veel plaatsen in Nederland komen nog te veel bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Hoe ze erin komen en met welke maatregelen dat te voorkomen is, is grotendeels bekend. Vooroplopende boeren, tuinders en loonwerkers passen die maatregelen al toe. Nu is het de tijd voor de rest van het peloton om in een nieuw project WaterABC mee te gaan doen.
Lees het hele artikel uit Syscope 30

15-1-2012
PPO, DLV Plant en CLM vormen samen de projectgroep van Water ABC.
Water ABC gaat aan de slag in 5 verschillende werkgebieden:

 • Regio Boskoop, werkgebied Hoogheemraadschap van Rijnland: hier ligt het accent op de boomkwekerij.
 • Regio Zuidoost Nederland, werkgebied Waterschap Aa en Maas, accent op mais.
 • Regio Noord en Zuid Holland, werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, accent bollenteelt.
 • Regio Friesland en Flevoland, werkgebied van Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland, accent puntemissies akkerbouw.
 • Brabant en Bommelerwaard, werkgebied van Brabant Water en Dunea, accent op kwetsbare gebieden (diverse sectoren).

Met de stakeholders in deze gebieden wordt het probleem duidelijk in kaart gebracht. Dan wordt bekeken welke maatregelen effectief zijn en welke instrumenten perspectief bieden om toepassing van de maatregelen te borgen. Vervolgens wordt de borging concreet uitgewerkt en in de betreffende werkgebieden in de praktijk gebracht.

1-1-2012
Water ABC gestart
Waterkwaliteitsknelpunten in oppervlaktewater en drinkwaterwinning zijn hardnekkig. Uit de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming (2012) blijken de knelpunten veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen nog niet opgelost. Dit ondanks de resultaten vanuit het convenant Duurzame Gewasbescherming. Inmiddels is er wel veel kennis beschikbaar over emissieroutes en effectieve maatregelen. Een blijvende en geborgde toepassing van deze maatregelen is er echter nog niet. In het project Water ABC staat juist die borging centraal.

Reacties zijn gesloten.